×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 672
-->

ازنا

 روستاهای دارای خانه قرآنی با رنگ زردمشخص شده اند

 

شهرستان

بخش

شهر/دهستان

روستا

 

 

نام

نام

نام

نام

خانوار

جمعيت

ازنا

مرکزي

پاچه لک غربي

گرجي

810

2,971

ازنا

مرکزي

سيلاخورشرقي

دربند

600

1,903

ازنا

مرکزي

سيلاخورشرقي

کلکله

295

1,111

ازنا

جاپلق

جاپلق غربي

اشوراباد

275

801

ازنا

جاپلق

جاپلق شرقي

مرزيان

274

986

ازنا

مرکزي

پاچه لک غربي

باغ موري

274

982

ازنا

جاپلق

جاپلق شرقي

فرزيان

219

630

ازنا

مرکزي

پاچه لک غربي

کمندان

200

681

ازنا

مرکزي

سيلاخورشرقي

مسعوداباد

190

629

ازنا

جاپلق

جاپلق شرقي

مداباد

185

576

ازنا

مرکزي

سيلاخورشرقي

تيان

182

623

ازنا

مرکزي

پاچه لک غربي

دولت اباد

166

621

ازنا

مرکزي

پاچه لک غربي

برجله

162

573

ازنا

مرکزي

سيلاخورشرقي

زرنان

153

545

ازنا

جاپلق

جاپلق شرقي

گليجرد

151

462

ازنا

مرکزي

سيلاخورشرقي

قلعه رستم

146

588

ازنا

مرکزي

پاچه لک غربي

نصرتاباد

134

462

ازنا

جاپلق

جاپلق شرقي

گنجه

131

418

ازنا

مرکزي

پاچه لک غربي

سياوش اباد

131

481

ازنا

مرکزي

سيلاخورشرقي

پازردالو

127

491

ازنا

جاپلق

جاپلق غربي

ماليچه

126

353

ازنا

مرکزي

پاچه لک غربي

دره تخت

124

417

ازنا

جاپلق

جاپلق شرقي

امام زاده قاسم

101

311

ازنا

مرکزي

پاچه لک غربي

چشمه سلطان

92

312

ازنا

مرکزي

پاچه لک غربي

اشرف اباد

92

326

ازنا

مرکزي

سيلاخورشرقي

باوکي اميربختيار

92

269

ازنا

جاپلق

جاپلق غربي

کهريز

91

237

ازنا

جاپلق

جاپلق شرقي

گاوبار پايين

75

240

ازنا

مرکزي

پاچه لک غربي

هشويد

75

316

ازنا

جاپلق

جاپلق شرقي

تازه ران

73

188

ازنا

جاپلق

جاپلق غربي

کلبر

73

194

ازنا

مرکزي

سيلاخورشرقي

کرچيان

73

243

ازنا

جاپلق

جاپلق غربي

گله

72

225

ازنا

مرکزي

سيلاخورشرقي

محموداباد

61

191

ازنا

مرکزي

سيلاخورشرقي

بيدستانه

60

230

ازنا

مرکزي

پاچه لک غربي

قاضي اباد

59

235

ازنا

جاپلق

جاپلق شرقي

خروسان

58

166

ازنا

جاپلق

جاپلق شرقي

شورچه

58

183

ازنا

مرکزي

پاچه لک غربي

سيوله

56

202

ازنا

مرکزي

سيلاخورشرقي

اردوگاه مهاجرين اباذر

55

179

ازنا

جاپلق

جاپلق غربي

داودپيغمبر

54

150

ازنا

جاپلق

جاپلق شرقي

قره ملک

53

154

ازنا

مرکزي

سيلاخورشرقي

ميان رودان

52

150

ازنا

مرکزي

پاچه لک غربي

علي اباد

51

216

ازنا

مرکزي

پاچه لک غربي

کمري

50

187

ازنا

جاپلق

جاپلق شرقي

کرتيلان

49

165

ازنا

جاپلق

جاپلق شرقي

سيداباد

49

150

ازنا

جاپلق

جاپلق غربي

پنج زوج

49

129

ازنا

مرکزي

پاچه لک غربي

دوبلوکان

49

180

ازنا

جاپلق

جاپلق شرقي

گمبه

45

149

ازنا

مرکزي

پاچه لک غربي

چرخستانه

44

158

ازنا

جاپلق

جاپلق شرقي

رشيدي

42

121

ازنا

مرکزي

پاچه لک غربي

عزيزابادقطاسوند

40

128

ازنا

جاپلق

جاپلق غربي

اقايي

36

107

ازنا

جاپلق

جاپلق غربي

پرچستان

34

83

ازنا

مرکزي

پاچه لک غربي

وزمدر

34

134

ازنا

جاپلق

جاپلق غربي

بيدستان

32

82

ازنا

مرکزي

پاچه لک غربي

شنگان

32

130

ازنا

جاپلق

جاپلق شرقي

دره باغ

31

96

ازنا

مرکزي

پاچه لک غربي

ده درويشان

28

84

ازنا

جاپلق

جاپلق شرقي

قشلاق گنجه

27

70

ازنا

جاپلق

جاپلق غربي

چهارچشمه ناظم

27

84

ازنا

جاپلق

جاپلق غربي

چرخستان

27

66

ازنا

جاپلق

جاپلق شرقي

شاطر

25

82

ازنا

مرکزي

پاچه لک غربي

نوروز آباد

25

110

ازنا

مرکزي

پاچه لک غربي

خسروميره

24

67

ازنا

جاپلق

جاپلق غربي

چشمه درگاه

23

79

ازنا

جاپلق

جاپلق غربي

شاهوله

23

65

ازنا

جاپلق

جاپلق غربي

اقبلاغ محمدولي

23

67

ازنا

مرکزي

پاچه لک غربي

تمبک

23

94

ازنا

جاپلق

جاپلق شرقي

اقبلاغ

22

52

ازنا

جاپلق

جاپلق شرقي

ملاطالب

22

70