×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 672
-->

اليگودرز

 روستاهای دارای خانه قرآنی با رنگ زردمشخص شده اند

 

شهرستان

بخش

شهر/دهستان

روستا

 

 

نام

نام

نام

نام

خانوار

جمعيت

اليگودرز

بربرود شرقي

بربرودشرقي

چمن سلطان

654

2,091

اليگودرز

بربرود غربي

بربرودغربي

شاهپوراباد

404

1,522

اليگودرز

بربرود شرقي

بربرودشرقي

دوزان

353

999

اليگودرز

بربرود غربي

بربرودغربي

ززم

349

1,386

اليگودرز

بربرود شرقي

بربرودشرقي

گندمينه

324

922

اليگودرز

بربرود شرقي

بربرودشرقي

گايکان

264

898

اليگودرز

مرکزي

خمه

خمه پايين

227

731

اليگودرز

بربرود شرقي

فرسش

فرسش

226

823

اليگودرز

مرکزي

پاچه لک شرقي

ده نصير

222

835

اليگودرز

مرکزي

خمه

خمه بالا

206

646

اليگودرز

مرکزي

پاچه لک شرقي

سور

204

814

اليگودرز

مرکزي

پاچه لک شرقي

کان سرخ

179

726

اليگودرز

مرکزي

پاچه لک شرقي

سنج

159

629

اليگودرز

بربرود شرقي

فرسش

فهره

151

489

اليگودرز

ززوماهرو

ززشرقي

پيرامام

149

580

اليگودرز

بربرود غربي

چشمه پر

خان اباد

137

498

اليگودرز

مرکزي

پاچه لک شرقي

شهرک برن آباد

132

456

اليگودرز

مرکزي

پاچه لک شرقي

کشکک

130

464

اليگودرز

بشارت

پيشکوه ذلقي

خاک بيته

125

404

اليگودرز

بربرود غربي

چشمه پر

چشمه پر

124

517

اليگودرز

بربرود شرقي

بربرودشرقي

ازنامهلمک

118

605

اليگودرز

بربرود شرقي

بربرودشرقي

مغانک پايين

116

450

اليگودرز

مرکزي

پاچه لک شرقي

برن آباد

115

559

اليگودرز

مرکزي

خمه

کزنار

110

381

اليگودرز

مرکزي

پاچه لک شرقي

ده سفيدکانسرخ

109

409

اليگودرز

بربرود غربي

بربرودغربي

کيورز پايين

102

421

اليگودرز

بربرود شرقي

فرسش

هما

97

334

اليگودرز

بشارت

ذلقي شرقي

تيتکان

95

378

اليگودرز

بشارت

ذلقي شرقي

چاله پره

94

424

اليگودرز

بشارت

پيشکوه ذلقي

جوزير

91

335

اليگودرز

بربرود شرقي

بربرودشرقي

جوز

91

284

اليگودرز

بربرود شرقي

بربرودشرقي

آب‌باريک بالا

89

453

اليگودرز

ززوماهرو

ماهرو

مرگسر

87

379

اليگودرز

بربرود شرقي

بربرودشرقي

اسماهوربالا

86

292

اليگودرز

بربرود غربي

بربرودغربي

برم

81

344

اليگودرز

مرکزي

خمه

کندر

80

247

اليگودرز

مرکزي

پاچه لک شرقي

شهرک شرکت زراعي اليگودرز

79

289

اليگودرز

بربرود غربي

چشمه پر

چغاگرگ

78

275

اليگودرز

مرکزي

خمه

کوره چي

76

223

اليگودرز

بربرود شرقي

بربرودشرقي

بادباد

74

269

اليگودرز

بشارت

ذلقي غربي

پرچل

73

319

اليگودرز

مرکزي

خمه

موشله

72

237

اليگودرز

بشارت

ذلقي شرقي

دستگرد

70

335

اليگودرز

بربرود شرقي

بربرودشرقي

آب‌باريک‌ پايين

70

286

اليگودرز

بربرود شرقي

بربرودشرقي

سنگ سفيد

69

259

اليگودرز

ززوماهرو

ززشرقي

شاه مکان پايين

68

190

اليگودرز

بربرود غربي

بربرودغربي

جوشان

68

243

اليگودرز

بشارت

پيشکوه ذلقي

باغ لطفيان

66

257

اليگودرز

ززوماهرو

ززشرقي

کيگوران

65

161

اليگودرز

مرکزي

خمه

خورهه

65

215

اليگودرز

بشارت

ذلقي غربي

پز بالا

65

284

اليگودرز

بربرود غربي

بربرودغربي

تيران

65

241

اليگودرز

بربرود غربي

چشمه پر

جهانخوش

63

227

اليگودرز

بربرود غربي

چشمه پر

کاظم اباد

63

254

اليگودرز

ززوماهرو

ززشرقي

فيروزآباد

62

296

اليگودرز

مرکزي

پاچه لک شرقي

اردودر

60

171

اليگودرز

مرکزي

پاچه لک شرقي

ملک آياد

59

196

اليگودرز

بربرود غربي

بربرودغربي

سنگ سفيد بسحاق

59

184

اليگودرز

ززوماهرو

ززشرقي

شيخان‌داودخاني

58

253

اليگودرز

ززوماهرو

ززغربي

دره دنگ

58

176

اليگودرز

مرکزي

خمه

گل زرد

58

251

اليگودرز

مرکزي

پاچه لک شرقي

باوکي

57

237

اليگودرز

بشارت

ذلقي شرقي

پاخيمه گاه

56

237

اليگودرز

ززوماهرو

ززشرقي

گله يار

54

233

اليگودرز

ززوماهرو

ززغربي

سرتنگ برزه

54

224

اليگودرز

بشارت

پيشکوه ذلقي

حرآبادبالا

54

220

اليگودرز

بربرود غربي

بربرودغربي

گله وند

54

221

اليگودرز

بربرود غربي

چشمه پر

خيراباد

54

233

اليگودرز

بربرود غربي

چشمه پر

گل بهاريوسف اباد

54

170

اليگودرز

مرکزي

خمه

محمودابادشهاب

52

194

اليگودرز

بربرود غربي

چشمه پر

پيردزگاه

51

194

اليگودرز

ززوماهرو

ززشرقي

کديور

50

250

اليگودرز

ززوماهرو

ززغربي

کمرگپ

50

216

اليگودرز

مرکزي

پاچه لک شرقي

دهنوعبدالوند

49

147

اليگودرز

ززوماهرو

ززشرقي

شاه مکان بالا

48

173

اليگودرز

بشارت

ذلقي غربي

ليروک

48

205

اليگودرز

بربرود غربي

بربرودغربي

فيقان

48

173

اليگودرز

ززوماهرو

ززشرقي

گلي چاس

46

204

اليگودرز

بشارت

ذلقي غربي

پزوسطي

44

221

اليگودرز

بشارت

ذلقي غربي

پزپايين

43

160

اليگودرز

بربرود غربي

چشمه پر

چرباس

43

163

اليگودرز

بربرود غربي

چشمه پر

گلبهارپايين

43

151

اليگودرز

بربرود شرقي

فرسش

ايوج

43

188

اليگودرز

ززوماهرو

ززشرقي

دستگرد

42

117

اليگودرز

بربرود غربي

چشمه پر

خمستان

42

157

اليگودرز

بربرود غربي

چشمه پر

ده نواليگر

42

143

اليگودرز

ززوماهرو

ززشرقي

چالگردکشت ورزه

41

144

اليگودرز

ززوماهرو

ززشرقي

چال اشکوه

41

160

اليگودرز

مرکزي

پاچه لک شرقي

عالي محمود

40

129

اليگودرز

مرکزي

پاچه لک شرقي

قلعه بردي

40

145

اليگودرز

مرکزي

خمه

دره حيدر

37

123

اليگودرز

بشارت

پيشکوه ذلقي

حرآبادپايين

37

148

اليگودرز

ززوماهرو

ززشرقي

علي آباد کشت ورزه

35

125

اليگودرز

ززوماهرو

ززشرقي

قاديان

34

147

اليگودرز

مرکزي

خمه

ميرونده

34

93

اليگودرز

بشارت

پيشکوه ذلقي

عباس برفي

34

128

اليگودرز

مرکزي

خمه

خاک اباد

33

106

اليگودرز

مرکزي

خمه

عباس اباد

33

93

اليگودرز

بربرود شرقي

بربرودشرقي

قلعه خليله

33

132

اليگودرز

ززوماهرو

ماهرو

سه ران پايين

32

134

اليگودرز

بشارت

ذلقي شرقي

کيش گله بيد

32

137

اليگودرز

بشارت

ذلقي غربي

دره چين

32

171

اليگودرز

ززوماهرو

ززشرقي

نجف اباد

31

105

اليگودرز

مرکزي

پاچه لک شرقي

چقاطرم

31

97

اليگودرز

بربرود غربي

بربرودغربي

گوران

31

134

اليگودرز

بربرود غربي

بربرودغربي

داريچه

30

116

اليگودرز

بربرود غربي

چشمه پر

گل بهاراتابکي

29

100

اليگودرز

ززوماهرو

ززشرقي

رشيداباد

28

99

اليگودرز

ززوماهرو

ماهرو

سرقلعه

28

127

اليگودرز

بشارت

ذلقي غربي

امامزاده محمدحسن

28

141

اليگودرز

ززوماهرو

ززشرقي

شاهرود

27

107

اليگودرز

ززوماهرو

ززغربي

حيه

27

90

اليگودرز

بشارت

پيشکوه ذلقي

خرسيون

27

103

اليگودرز

بشارت

ذلقي غربي

الون عباسي

27

101

اليگودرز

ززوماهرو

ززشرقي

موس

26

98

اليگودرز

ززوماهرو

ززشرقي

دره چه

26

93

اليگودرز

ززوماهرو

ماهرو

ماهي

26

93

اليگودرز

مرکزي

خمه

مزرعه غلامحسين

26

101

اليگودرز

بربرود شرقي

بربرودشرقي

بهرام اباد

26

156

اليگودرز

ززوماهرو

ززغربي

درچه/دره چه

25

98

اليگودرز

بشارت

ذلقي شرقي

سرقلعه‌ پايين

25

111

اليگودرز

ززوماهرو

ززشرقي

سري کوه

24

73

اليگودرز

ززوماهرو

ماهرو

حاجي اباد

24

93

اليگودرز

مرکزي

پاچه لک شرقي

حاجي آباد

24

100

اليگودرز

بربرود شرقي

بربرودشرقي

باقرآباد

24

88

اليگودرز

بربرود شرقي

بربرودشرقي

رکن اباد

23

67

اليگودرز

بشارت

ذلقي غربي

ايلرد

22

108

اليگودرز

بربرود غربي

بربرودغربي

کهريزسرخ

22

85

اليگودرز

ززوماهرو

ززشرقي

چال گرد

21

87

اليگودرز

بشارت

پيشکوه ذلقي

کيزان دره

21

80

اليگودرز

بربرود غربي

بربرودغربي

مشکک

21

67