×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 672
-->

خرم آباد

 روستاهای دارای خانه قرآنی با رنگ زردمشخص شده اند

 

شهرستان

بخش

شهر/دهستان

روستا

 

 

نام

نام

نام

نام

خانوار

جمعيت

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

ده محسن

1,391

5,216

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

بهرامي

1,145

4,097

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

تلوري‌پايين

969

3,531

خرم آباد

مرکزي

رباط

پاپي‌خالداربالا

904

3,115

خرم آباد

مرکزي

کرگاه شرقي

دارايي

823

3,151

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

پشته جزايري

717

2,471

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

سرابياس

714

2,582

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

پادگان بدراباد

692

2,783

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

سهيل بيگي

664

2,364

خرم آباد

زاغه

رازان

رازان

612

2,162

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

ميان گلال

578

2,160

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

چغاخندق

503

1,768

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

سراب چنگايي

485

1,691

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

تلوري‌بالا

446

1,643

خرم آباد

مرکزي

رباط

قلعه سنگي

390

1,353

خرم آباد

مرکزي

ده پير جنوبي

کمالوندغلامعلي

379

1,266

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

شهرک باباعباس/شهرک شهيد بهشتي

362

1,188

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

بدرآباد پايين

354

1,255

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

عربان

332

1,098

خرم آباد

مرکزي

ازنا

ايمان اباد

318

1,123

خرم آباد

مرکزي

ده پير جنوبي

کهريزجديد

238

838

خرم آباد

مرکزي

ازنا

سرداراباد

237

832

خرم آباد

مرکزي

کرگاه شرقي

سرخه‌ده‌پايين

234

881

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندشمالي

تپه گجي

231

857

خرم آباد

زاغه

قايدرحمت

کله جوب

224

849

خرم آباد

مرکزي

کرگاه شرقي

سالي بزرگ

211

841

خرم آباد

مرکزي

رباط

دولت آباد

205

781

خرم آباد

مرکزي

کرگاه شرقي

ديناروندبالا

203

627

خرم آباد

مرکزي

کرگاه شرقي

پله باباحسين

198

727

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

کاوه کالي

189

649

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

گيلوران بالا

188

659

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندشمالي

داربلوط پايين

184

651

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

حاج خديجه

181

674

خرم آباد

مرکزي

رباط

رباط نمکي

178

595

خرم آباد

مرکزي

ده پيرشمالي

گراب

169

599

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

تيربازار

169

612

خرم آباد

مرکزي

کرگاه شرقي

ديناروندپايين

167

625

خرم آباد

مرکزي

ده پير جنوبي

کهريز

159

565

خرم آباد

مرکزي

ده پير جنوبي

سراب پرده چاهي

156

552

خرم آباد

زاغه

زاغه

باده

153

548

خرم آباد

مرکزي

ازنا

سيف اباد

151

526

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندجنوبي

سراب الياس

149

507

خرم آباد

مرکزي

ده پير جنوبي

کمالوند محمد حسن پروانه

147

561

خرم آباد

مرکزي

ده پير جنوبي

ملک اباد

143

1,037

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

چم انجير

143

469

خرم آباد

مرکزي

ده پير جنوبي

حسن آبادکمالوند

140

482

خرم آباد

مرکزي

ده پيرشمالي

خانجان خاني

139

483

خرم آباد

مرکزي

ده پير جنوبي

گيرچان

136

477

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

چم قرق

132

476

خرم آباد

مرکزي

کاکاشرف

پيرجد

128

471

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندجنوبي

نمکلان بالا

127

540

خرم آباد

مرکزي

کرگاه شرقي

ناصروند

127

388

خرم آباد

مرکزي

ازنا

علي اباد

122

389

خرم آباد

مرکزي

ده پيرشمالي

هولاندشت

120

459

خرم آباد

مرکزي

کرگاه شرقي

بليلوند

120

391

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندجنوبي

کاسيان‌رستم‌خاني

116

435

خرم آباد

پاپي

سپيددشت

ايستگاه بيشه

115

359

خرم آباد

مرکزي

رباط

پاپي‌خالدارپايين

115

377

خرم آباد

زاغه

زاغه

طالقان

114

429

خرم آباد

زاغه

قايدرحمت

پل هرو / سياه گوشي

114

411

خرم آباد

مرکزي

ازنا

حيدراباد

112

396

خرم آباد

مرکزي

ده پير جنوبي

سراب پرده

112

405

خرم آباد

مرکزي

رباط

ريمله

112

408

خرم آباد

مرکزي

کرگاه شرقي

ده باقر

112

420

خرم آباد

مرکزي

کاکاشرف

دهنوپيرجد

112

444

خرم آباد

مرکزي

ده پير جنوبي

قنات اباد

111

389

خرم آباد

زاغه

رازان

رنگرزان پايين

109

383

خرم آباد

مرکزي

ده پيرشمالي

تجره گله دار

109

366

خرم آباد

پاپي

چم سنگر

ايستگاه چم سنگر

105

421

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندجنوبي

شرفبگ

105

356

خرم آباد

زاغه

زاغه

زَردآباد

104

338

خرم آباد

مرکزي

ازنا

کريم اباد

103

327

خرم آباد

مرکزي

کرگاه شرقي

چوب تراش

103

358

خرم آباد

مرکزي

ده پيرشمالي

ميرآباد

102

342

خرم آباد

مرکزي

ده پيرشمالي

اسکين بالا

100

369

خرم آباد

مرکزي

رباط

قلعه نو

97

339

خرم آباد

مرکزي

رباط

سراب رباط

97

359

خرم آباد

مرکزي

کرگاه شرقي

چشمه سرخه

97

326

خرم آباد

مرکزي

ازنا

سراب سوري

96

332

خرم آباد

زاغه

قايدرحمت

خليلان عليا

95

329

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

سرخه ليزه

95

309

خرم آباد

پاپي

سپيددشت

پسيل

94

358

خرم آباد

مرکزي

ده پير جنوبي

دربند کمالوند

94

349

خرم آباد

مرکزي

ده پير جنوبي

دهنو

93

317

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندشمالي

داربلوط ‌بالا

92

325

خرم آباد

مرکزي

ده پير جنوبي

هفت چشمه کمالوند

92

302

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

عسگر آباد

92

310

خرم آباد

مرکزي

کاکاشرف

تپه دار

92

336

خرم آباد

زاغه

زاغه

قلعه علي

91

282

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

باغ نو

91

327

خرم آباد

زاغه

زاغه

ميراحمدي

90

334

خرم آباد

مرکزي

ازنا

گيلاوند

89

317

خرم آباد

مرکزي

ده پيرشمالي

تکانه

89

310

خرم آباد

مرکزي

ده پيرشمالي

تجره سراب سادات

89

321

خرم آباد

مرکزي

ده پيرشمالي

تجره سادات

83

286

خرم آباد

پاپي

سپيددشت

گازه

82

295

خرم آباد

مرکزي

ده پير جنوبي

دولتشاهي

82

305

خرم آباد

زاغه

قايدرحمت

چغلوندرودبالا

77

281

خرم آباد

مرکزي

ده پير جنوبي

چاله کمالوند

77

277

خرم آباد

مرکزي

ده پيرشمالي

ده نوروز

75

284

خرم آباد

زاغه

زاغه

ميل ميلک

74

252

خرم آباد

مرکزي

ده پير جنوبي

زاهدشير

74

266

خرم آباد

مرکزي

ده پير جنوبي

سرچشمه کمالوند

73

246

خرم آباد

مرکزي

رباط

دارحوض

73

275

خرم آباد

زاغه

قايدرحمت

زرين آباد

72

248

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

گوشه شهنشاه/گوشه طالقاني

71

230

خرم آباد

زاغه

زاغه

گيرچان

70

228

خرم آباد

پاپي

گريت

ناي انگيز

69

245

خرم آباد

مرکزي

کرگاه شرقي

انگزروستاي شهيدرحيمي

69

259

خرم آباد

زاغه

زاغه

کيان بر آفتاب

66

231

خرم آباد

زاغه

زاغه

ده سفيد پايين

66

258

خرم آباد

زاغه

قايدرحمت

هفت ‌چشمه

66

228

خرم آباد

پاپي

گريت

چنارگريت

63

206

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندجنوبي

باقلاکوه

63

230

خرم آباد

زاغه

قايدرحمت

کله‌جوب‌پايين

63

235

خرم آباد

مرکزي

ازنا

کنگرزرد

63

227

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندجنوبي

پاراپونه

61

384

خرم آباد

پاپي

سپيددشت

شباندر

60

194

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

مجتمع مسکوني تيپ  57 حضرت ابوالفضل

60

374

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندجنوبي

سراب داراب

59

220

خرم آباد

زاغه

قايدرحمت

کي کمدر

59

202

خرم آباد

مرکزي

ازنا

سيدزيبامحمد

59

206

خرم آباد

مرکزي

ده پيرشمالي

تنگ نمک

59

197

خرم آباد

مرکزي

ده پيرشمالي

هوکي

59

213

خرم آباد

مرکزي

کرگاه شرقي

چهزال

59

205

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندشمالي

بيدهل

58

214

خرم آباد

مرکزي

ازنا

احمداباد

58

190

خرم آباد

مرکزي

ده پيرشمالي

چشمه پاپي

58

227

خرم آباد

مرکزي

رباط

بهرام جو

58

204

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

حسن اباد

58

220

خرم آباد

مرکزي

ده پير جنوبي

مهدي اباد

57

201

خرم آباد

پاپي

تنگ هفت

ايستگاه تنگ هفت

56

204

خرم آباد

زاغه

قايدرحمت

دوليسکان‌بالا

56

212

خرم آباد

پاپي

گريت

زالياب

55

177

خرم آباد

مرکزي

کاکاشرف

چشمه علي

54

232

خرم آباد

پاپي

تنگ هفت

تنگ پنج

53

231

خرم آباد

زاغه

قايدرحمت

دره عباس

53

199

خرم آباد

پاپي

چم سنگر

برافتاب علي عسگر

50

164

خرم آباد

زاغه

زاغه

کوه مينه

49

176

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندجنوبي

دهنو سوکي

48

176

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندشمالي

بوگنه رازباشي

48

165

خرم آباد

مرکزي

ده پيرشمالي

دره‌ ساکي ‌پايين

48

151

خرم آباد

پاپي

چم سنگر

کولوي

47

175

خرم آباد

پاپي

کشور

سنگتراشان

47

169

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندجنوبي

سرگول نمک

47

142

خرم آباد

زاغه

قايدرحمت

اسلام ‌آباد پايين

47

179

خرم آباد

مرکزي

ده پيرشمالي

دره دزدان

47

169

خرم آباد

مرکزي

ده پيرشمالي

باديه سه

47

156

خرم آباد

مرکزي

رباط

پشت مله

47

162

خرم آباد

زاغه

قايدرحمت

خرسدر

46

213

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

چناربگالي

46

156

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

صبور

46

172

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندجنوبي

قلعه رحيم

45

146

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندجنوبي

قنات کاسيان

45

169

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندجنوبي

مختوايي

45

157

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

وره ده

45

138

خرم آباد

پاپي

سپيددشت

ايروه

44

188

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندجنوبي

دره بيژن وسطي

44

183

خرم آباد

مرکزي

ده پيرشمالي

دره‌ ساکي‌بالا

44

143

خرم آباد

مرکزي

ده پيرشمالي

ريگ سفيد

44

121

خرم آباد

زاغه

زاغه

گرمابله پايين

43

166

خرم آباد

زاغه

قايدرحمت

دوليسکان وسطي

43

165

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندشمالي

خراشگفت

42

162

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندشمالي

چغابل

42

136

خرم آباد

زاغه

قايدرحمت

بيد گيجه‌ يک

42

139

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

خانه هاي سازماني باباعباس

42

283

خرم آباد

زاغه

رازان

سرگرفته پايين

41

151

خرم آباد

زاغه

قايدرحمت

خلج دره

41

135

خرم آباد

مرکزي

ده پير جنوبي

شکراباد

41

136

خرم آباد

مرکزي

رباط

شجاع‌آباد

41

157

خرم آباد

مرکزي

رباط

کله جو

41

144

خرم آباد

پاپي

سپيددشت

ده نسار

40

159

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندجنوبي

سرابگنجعلي

40

161

خرم آباد

زاغه

رازان

صفرآباد

40

165

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

مليم دول

40

131

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

گيلوران پايين

40

136

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

دستبزانو

40

154

خرم آباد

مرکزي

کرگاه شرقي

سرخه‌ده بالا

40

152

خرم آباد

پاپي

سپيددشت

چنار

39

149

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندجنوبي

دره بيژن پايين

39

149

خرم آباد

زاغه

قايدرحمت

رنگرزان وسطي

39

147

خرم آباد

مرکزي

رباط

پل هوا

39

172

خرم آباد

زاغه

زاغه

فتح اباد

38

114

خرم آباد

زاغه

قايدرحمت

رنگرزان بالا

38

133

خرم آباد

مرکزي

رباط

سراببردين

38

137

خرم آباد

مرکزي

رباط

زرين ‌چغا ‌شهيد جابري

38

142

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

شهرک صنعتي 2

38

100

خرم آباد

زاغه

قايدرحمت

خليلان ‌پايين

37

131

خرم آباد

مرکزي

ده پيرشمالي

کمره

37

133

خرم آباد

مرکزي

رباط

پيرحياتي

37

144

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

سرهلت

37

130

خرم آباد

پاپي

سپيددشت

بوکدر

36

155

خرم آباد

پاپي

سپيددشت

لارکه

36

186

خرم آباد

پاپي

گريت

قلعه خانجان

36

119

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندجنوبي

سراب‌علي‌نقي

36

132

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندجنوبي

اياز آباد

36

130

خرم آباد

زاغه

زاغه

اميراباد

36

120

خرم آباد

پاپي

کشور

ايستگاه کشور

35

127

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندجنوبي

هرکوه

35

124

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندجنوبي

محمود آباد

35

135

خرم آباد

زاغه

زاغه

محمداباد

35

111

خرم آباد

زاغه

قايدرحمت

قبررمضان

35

110

خرم آباد

زاغه

قايدرحمت

ايواني

35

130

خرم آباد

مرکزي

رباط

چنارحمام

35

111

خرم آباد

مرکزي

کاکاشرف

نوش اباد

35

122

خرم آباد

پاپي

سپيددشت

دراشگفت

34

114

خرم آباد

زاغه

قايدرحمت

علي اباد

34

121

خرم آباد

مرکزي

ده پير جنوبي

بابامحمودوسطي

34

119

خرم آباد

مرکزي

رباط

قاسم‌آباد

33

127

خرم آباد

مرکزي

کرگاه شرقي

چنارخيري

33

109

خرم آباد

پاپي

سپيددشت

خان اباد

32

141

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندجنوبي

خمسيانه پايين

32

99

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندشمالي

تپه شيرخان

32

142

خرم آباد

زاغه

قايدرحمت

باغ

32

115

خرم آباد

مرکزي

ده پيرشمالي

وره زردي

32

122

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

علي محمدبيگي

32

126

خرم آباد

مرکزي

کاکاشرف

چنارخشکه

32

108

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندجنوبي

نمکلان پايين

31

115

خرم آباد

مرکزي

رباط

سعيد آباد

31

137

خرم آباد

مرکزي

رباط

مريدآباد

31

91

خرم آباد

مرکزي

کرگاه شرقي

پيرجدپايين

31

117

خرم آباد

مرکزي

کاکاشرف

سرنجه

31

121

خرم آباد

مرکزي

کاکاشرف

ده نو

31

112

خرم آباد

زاغه

زاغه

کبودلر

30

76

خرم آباد

زاغه

قايدرحمت

بگ رضا

30

116

خرم آباد

زاغه

قايدرحمت

چغلوندرودپايين

30

107

خرم آباد

مرکزي

ازنا

علي ابادپيامني

30

91

خرم آباد

مرکزي

ازنا

علي آباد

30

102

خرم آباد

مرکزي

رباط

سراب تلخ

30

112

خرم آباد

مرکزي

رباط

چم چقال بالا

30

96

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندشمالي

سراب ملکي

29

93

خرم آباد

زاغه

زاغه

تقي اباد

29

100

خرم آباد

مرکزي

رباط

چشمه بيد

29

99

خرم آباد

پاپي

سپيددشت

آب ‌شباندر

28

86

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندجنوبي

سيل نظر

28

73

خرم آباد

زاغه

قايدرحمت

گل دره

28

108

خرم آباد

مرکزي

ده پيرشمالي

مهرعلي خاني

28

110

خرم آباد

پاپي

گريت

چنارشوره

27

82

خرم آباد

پاپي

تنگ هفت

سيرم

27

97

خرم آباد

پاپي

تنگ هفت

للري يک

27

99

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندشمالي

خشکه رود

27

90

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندشمالي

پيرماهي

27

93

خرم آباد

مرکزي

ازنا

اکبراباد

27

102

خرم آباد

مرکزي

رباط

قلعه جغد

27

91

خرم آباد

پاپي

سپيددشت

چل ريز

26

112

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندشمالي

گُل زرد

26

103

خرم آباد

زاغه

رازان

عيوشان سيل

26

88

خرم آباد

مرکزي

رباط

باغ ‌دايي پايين

26

102

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

گريسان

26

97

خرم آباد

مرکزي

کاکاشرف

پاتخت يک

26

105

خرم آباد

پاپي

سپيددشت

چم شکر

25

80

خرم آباد

پاپي

سپيددشت

چشمه دره

25

104

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندجنوبي

سراب ملاقرباني

25

103

خرم آباد

زاغه

زاغه

قلعه حاجي رحمت اله

25

84

خرم آباد

زاغه

زاغه

ده سفيدوسطي

25

91

خرم آباد

زاغه

قايدرحمت

سيل رضا

25

105

خرم آباد

مرکزي

ده پير جنوبي

علي ابادچاهي

25

89

خرم آباد

زاغه

زاغه

شاه قلي

24

76

خرم آباد

زاغه

قايدرحمت

حاجتان

24

93

خرم آباد

مرکزي

ازنا

رضااباد

24

91

خرم آباد

مرکزي

کاکاشرف

پاقلعه

24

87

خرم آباد

پاپي

سپيددشت

چشمه پريان

23

84

خرم آباد

پاپي

سپيددشت

کسمت

23

77

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندجنوبي

خسروخاني

23

84

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندجنوبي

قلعه کاسيان

23

74

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندشمالي

چناررازباشي

23

81

خرم آباد

زاغه

زاغه

خره سياه

23

87

خرم آباد

مرکزي

ده پيرشمالي

باديه دو

23

62

خرم آباد

مرکزي

ده پيرشمالي

دمگر

23

76

خرم آباد

مرکزي

رباط

باغ‌ دايي‌ بالا

23

63

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

سرچک داداباد

23

81

خرم آباد

مرکزي

کرگاه شرقي

سالي کوچک

23

78

خرم آباد

پاپي

سپيددشت

پرت پيل

22

92

خرم آباد

پاپي

سپيددشت

بازاباد

22

101

خرم آباد

پاپي

کشور

پيلگاه

22

88

خرم آباد

پاپي

کشور

تازان

22

86

خرم آباد

پاپي

گريت

پري مرده بالا

22

76

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندجنوبي

سيل گرگي

22

70

خرم آباد

زاغه

رازان

يارعلي

22

84

خرم آباد

زاغه

زاغه

جونو

22

80

خرم آباد

مرکزي

رباط

زرين‌چغابالا

22

82

خرم آباد

مرکزي

کرگاه غربي

سرزنگوله

22

89

خرم آباد

مرکزي

کاکاشرف

نجف اباد

22

74

خرم آباد

بيرانوند

بيرانوندجنوبي

چرخستانه

21

73

خرم آباد

زاغه

زاغه

فره کش ‌پايين

21

64

خرم آباد

مرکزي

ازنا

جهان اباد

21

68

خرم آباد

مرکزي

ازنا

ابول ابادگيلاوند

21

72