×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 672
-->

دلفان

 روستاهای دارای خانه قرآنی با رنگ زردمشخص شده اند

 

شهرستان

بخش

شهر/دهستان

روستا

 

 

نام

نام

نام

نام

خانوار

جمعيت

دلفان

خاوه

خاوه جنوبي

برخوردار

565

1,883

دلفان

مرکزي

نورآباد

خليفه آباد

504

1,864

دلفان

خاوه

خاوه جنوبي

گاوکش‌بالا

488

1,775

دلفان

خاوه

خاوه شمالي

سراب غضنفر

485

1,642

دلفان

خاوه

خاوه شمالي

کفراج

458

1,532

دلفان

خاوه

خاوه شمالي

ايرانشاهي

440

1,426

دلفان

مرکزي

نورآباد

چشمه خاني

423

1,603

دلفان

مرکزي

ميريگ شمالي

شهن آباد

402

1,450

دلفان

مرکزي

ميريگ شمالي

فرهاداباد

393

1,635

دلفان

مرکزي

ميريگ شمالي

شهرک امام خميني

379

1,276

دلفان

مرکزي

نورآباد

کاظم آباد

364

1,381

دلفان

مرکزي

ميريگ شمالي

يارابادميربيگ

327

1,211

دلفان

مرکزي

نورعلي

گلام بهري

324

1,148

دلفان

خاوه

خاوه جنوبي

تاج امير

275

902

دلفان

مرکزي

نورآباد

سراب احمدوند

274

935

دلفان

مرکزي

ميريگ جنوبي

ميرزا آباد

256

851

دلفان

مرکزي

ميريگ جنوبي

مله خان

248

870

دلفان

مرکزي

نورآباد

مرادآباد نورعلي

245

863

دلفان

مرکزي

نورآباد

ظفرآباد

221

795

دلفان

مرکزي

ميريگ شمالي

زالي آباد

216

822

دلفان

کاکاوند

کاکاوندشرقي

هزارخاني

212

738

دلفان

خاوه

خاوه جنوبي

گاوکش‌پايين

212

761

دلفان

خاوه

خاوه جنوبي

چراغ

211

680

دلفان

خاوه

خاوه جنوبي

برهما

203

708

دلفان

مرکزي

نورعلي

ده کبودچواري

197

750

دلفان

مرکزي

نورآباد

کرم آباد

192

746

دلفان

خاوه

خاوه شمالي

شترخفت

192

705

دلفان

مرکزي

نورآباد

باباجان

191

678

دلفان

مرکزي

نورعلي

مرادجان

191

681

دلفان

خاوه

خاوه جنوبي

قلندر

180

642

دلفان

کاکاوند

ايتيوندجنوبي

کهريزوروشت

176

670

دلفان

خاوه

خاوه جنوبي

الفسانه

171

552

دلفان

مرکزي

ميريگ جنوبي

دم باغ يوسف آباد

164

602

دلفان

مرکزي

ميريگ شمالي

معصوم اباد

160

624

دلفان

خاوه

خاوه شمالي

سرخانجوب‌بالا

155

595

دلفان

مرکزي

نورعلي

حسن آباد سنجابي

154

582

دلفان

خاوه

خاوه جنوبي

محمدميرزايي

151

573

دلفان

مرکزي

ميريگ شمالي

حسن آباد بي بابا

143

463

دلفان

خاوه

خاوه شمالي

زليوار

141

497

دلفان

کاکاوند

ايتيوندجنوبي

سراب قمش

135

546

دلفان

کاکاوند

کاکاوندغربي

دانه ميسي

135

508

دلفان

مرکزي

نورعلي

دره ده پهلوان

133

602

دلفان

مرکزي

ميريگ شمالي

فتاح اباد

131

452

دلفان

خاوه

خاوه جنوبي

عبدالحسيني

131

467

دلفان

کاکاوند

کاکاوندغربي

چم قلاته

128

516

دلفان

کاکاوند

کاکاوندشرقي

گلستانه

123

439

دلفان

مرکزي

نورآباد

حسين آباد

119

420

دلفان

خاوه

خاوه جنوبي

علي‌ميرزايي‌بالا

112

368

دلفان

مرکزي

نورعلي

ده فروزوند وسطي

111

434

دلفان

مرکزي

نورآباد

مختارآباد

110

420

دلفان

کاکاوند

ايتيوندشمالي

تقي آباد کن کت

106

382

دلفان

مرکزي

نورآباد

اکبرآباد

106

372

دلفان

مرکزي

نورآباد

اسماعيل آباد

103

374

دلفان

مرکزي

ميريگ شمالي

جعفرآبادپايين

101

363

دلفان

مرکزي

نورعلي

دوآب زالي

100

331

دلفان

کاکاوند

ايتيوندشمالي

يارولي آباد

98

373

دلفان

خاوه

خاوه جنوبي

بگ وردي پايين

98

345

دلفان

کاکاوند

ايتيوندجنوبي

سفيدخاني

95

384

دلفان

کاکاوند

کاکاوندشرقي

قاضي خاني

95

302

دلفان

خاوه

خاوه شمالي

گاوبازه

94

327

دلفان

کاکاوند

ايتيوندجنوبي

خوشنام

91

356

دلفان

مرکزي

ميريگ شمالي

زالي لاغري

90

320

دلفان

کاکاوند

کاکاوندشرقي

زرگران

89

342

دلفان

مرکزي

ميريگ شمالي

ديماندول

87

330

دلفان

خاوه

خاوه جنوبي

علي‌ميرزايي پايين

87

292

دلفان

کاکاوند

کاکاوندغربي

سياليا

84

291

دلفان

مرکزي

نورعلي

سيکوندچواري

84

290

دلفان

مرکزي

نورآباد

سبزه خاني

83

287

دلفان

مرکزي

ميريگ شمالي

شيخ آباد شيخه

82

287

دلفان

مرکزي

ميريگ جنوبي

فاضل اباد

81

296

دلفان

مرکزي

نورعلي

دهنو

78

264

دلفان

مرکزي

نورآباد

رضا آباد

77

262

دلفان

مرکزي

ميريگ شمالي

زالي آباد يارنظر

75

273

دلفان

مرکزي

نورعلي

نبي وند

75

255

دلفان

کاکاوند

کاکاوندشرقي

زرده سوار

73

239

دلفان

کاکاوند

کاکاوندغربي

سرمه

71

300

دلفان

خاوه

خاوه جنوبي

گندم بان حبيب وند

70

251

دلفان

مرکزي

نورآباد

هاشم آباد

69

214

دلفان

کاکاوند

ايتيوندشمالي

سراب پيردوستي

68

226

دلفان

کاکاوند

ايتيوندشمالي

کمانه ميرزابگ

68

185

دلفان

کاکاوند

کاکاوندشرقي

چمن بوله

68

250

دلفان

کاکاوند

کاکاوندغربي

شرف ابادبالا

68

260

دلفان

کاکاوند

کاکاوندشرقي

گشورعلي اباد

66

201

دلفان

مرکزي

ميريگ جنوبي

ملک آباد

66

195

دلفان

مرکزي

ميريگ جنوبي

ده‌يوسفان‌پايين

66

212

دلفان

مرکزي

نورعلي

صيدعلي

66

241

دلفان

کاکاوند

ايتيوندشمالي

چشمه کبود

65

214

دلفان

مرکزي

ميريگ جنوبي

چراغ اباد

65

196

دلفان

مرکزي

نورآباد

شکرآباد

65

235

دلفان

خاوه

خاوه جنوبي

حسن ‌آباد گاماسياب

65

218

دلفان

مرکزي

ميريگ شمالي

مرادابادميراخور

64

234

دلفان

مرکزي

ميريگ جنوبي

گنج دره بالا

63

193

دلفان

مرکزي

ميريگ شمالي

نصرت‌آبادپايين

62

239

دلفان

خاوه

خاوه جنوبي

محمدجان فلک الدين

61

207

دلفان

کاکاوند

کاکاوندغربي

چشمه خاني

60

237

دلفان

مرکزي

نورآباد

اشرف آباد

59

251

دلفان

کاکاوند

ايتيوندشمالي

کرکان پايين

58

205

دلفان

مرکزي

ميريگ شمالي

جعفرآباد بالا

57

206

دلفان

مرکزي

نورعلي

تيمورگلام بهري

57

195

دلفان

خاوه

خاوه جنوبي

اسلام آباد گاماسياب بالا

57

183

دلفان

مرکزي

ميريگ جنوبي

رضاابادرضاويس

56

189

دلفان

کاکاوند

کاکاوندغربي

چشمه کيزاب بالا

55

194

دلفان

مرکزي

ميريگ جنوبي

عزيز کشته / عزيزآباد

55

204

دلفان

خاوه

خاوه جنوبي

گاوکش وسطي

55

204

دلفان

کاکاوند

ايتيوندشمالي

دره يادگار

54

188

دلفان

کاکاوند

کاکاوندشرقي

پشت تنگ دروزنه

53

217

دلفان

مرکزي

ميريگ شمالي

مرادابادکل کل

53

189

دلفان

کاکاوند

کاکاوندغربي

گاو مير بالا

52

194

دلفان

خاوه

خاوه جنوبي

علي اباد  گاوکش

52

197

دلفان

مرکزي

نورآباد

گل باغي

51

173

دلفان

کاکاوند

ايتيوندجنوبي

چروش ايتيوند

50

210

دلفان

مرکزي

نورآباد

مرادآباد

49

160

دلفان

خاوه

خاوه جنوبي

يادگار

49

173

دلفان

کاکاوند

ايتيوندجنوبي

چيه

47

194

دلفان

مرکزي

نورآباد

حاجي آباد

47

163

دلفان

مرکزي

نورآباد

چشمه رشنو

47

185

دلفان

خاوه

خاوه جنوبي

علي آباد چراغ

47

147

دلفان

مرکزي

ميريگ شمالي

داربيدزنگيوند

46

188

دلفان

کاکاوند

ايتيوندجنوبي

جاي حاتم

45

161

دلفان

کاکاوند

کاکاوندغربي

بوربوروسطي

45

182

دلفان

مرکزي

ميريگ جنوبي

سرمرنگ

45

166

دلفان

مرکزي

ميريگ شمالي

چشمه کبود

45

146

دلفان

مرکزي

نورعلي

عزيزآباد پايين

45

211

دلفان

کاکاوند

کاکاوندشرقي

يارآباد

44

133

دلفان

کاکاوند

کاکاوندشرقي

ميان چقا

43

152

دلفان

خاوه

خاوه جنوبي

شيخ‌آباد

43

156

دلفان

مرکزي

ميريگ شمالي

نصرت‌آبادبالا

42

174

دلفان

مرکزي

نورآباد

خان آباد

42

155

دلفان

خاوه

خاوه جنوبي

چشمه خاني‌بالا

42

156

دلفان

کاکاوند

کاکاوندشرقي

جوجار

41

132

دلفان

مرکزي

نورعلي

حيدرآباد مرالي

41

159

دلفان

کاکاوند

ايتيوندجنوبي

سيدعلي /چم سيد علي

40

139

دلفان

مرکزي

ميريگ جنوبي

نعمت‌آباد

40

115

دلفان

مرکزي

ميريگ جنوبي

گردکانه

40

135

دلفان

مرکزي

نورعلي

بابا محمد سنجابي

40

164

دلفان

خاوه

خاوه جنوبي

چشمه‌خاني‌پايين

40

123

دلفان

خاوه

خاوه جنوبي

اسلام آباد گاماسياب پايين

40

128

دلفان

کاکاوند

کاکاوندشرقي

مله‌ کبود بالا

39

128

دلفان

مرکزي

ميريگ جنوبي

ميرعلي / تيتان سر

39

135

دلفان

مرکزي

ميريگ شمالي

رمضان آباد

39

142

دلفان

کاکاوند

ايتيوندجنوبي

بلوط بازه

38

166

دلفان

کاکاوند

کاکاوندشرقي

حسين آباد بالا

38

119

دلفان

مرکزي

ميريگ شمالي

ورمله/ محمدمراد

38

117

دلفان

خاوه

خاوه شمالي

حسين طلايي

38

157

دلفان

مرکزي

ميريگ شمالي

نظراباد

37

146

دلفان

خاوه

خاوه جنوبي

بگ وردي بالا

36

132

دلفان

کاکاوند

ايتيوندجنوبي

بابابزرگ / امام زاده ابراهيم

35

101

دلفان

کاکاوند

کاکاوندشرقي

پارچه بلوط

35

107

دلفان

کاکاوند

کاکاوندشرقي

کاوه بالا / ده سفيد

35

126

دلفان

مرکزي

نورآباد

وناب

35

117

دلفان

مرکزي

ميريگ جنوبي

يوسف‌آبادچم‌چال

34

100

دلفان

مرکزي

ميريگ جنوبي

کاظمي / کاظم آباد

34

123

دلفان

خاوه

خاوه جنوبي

علي آباد

34

117

دلفان

خاوه

خاوه جنوبي

محمدآباد

34

117

دلفان

کاکاوند

کاکاوندغربي

باغ کره

33

118

دلفان

کاکاوند

کاکاوندغربي

خاکي پايين

33

102

دلفان

مرکزي

ميريگ شمالي

گوهرگوش

33

107

دلفان

کاکاوند

ايتيوندشمالي

پشت ‌تنگ‌ دوستعلي

32

97

دلفان

خاوه

خاوه شمالي

نورمحمدي زمانه

32

127

دلفان

کاکاوند

ايتيوندجنوبي

تنگ ‌پري‌ بالا

31

119

دلفان

کاکاوند

کاکاوندشرقي

چفته دره پايين

31

93

دلفان

کاکاوند

کاکاوندغربي

بوربور پايين

31

117

دلفان

مرکزي

نورآباد

کول مرز بالا

31

116

دلفان

مرکزي

نورعلي

گردکانه سنجابي

31

113

دلفان

خاوه

خاوه جنوبي

جافربيگي پايين

31

103

دلفان

خاوه

خاوه شمالي

عزيزآباد

31

110

دلفان

کاکاوند

ايتيوندجنوبي

خليل اباد

30

110

دلفان

کاکاوند

کاکاوندغربي

ده گرزه

30

124

دلفان

مرکزي

ميريگ شمالي

اسدآباد چنار

30

109

دلفان

کاکاوند

کاکاوندغربي

پاروزن

29

132

دلفان

مرکزي

ميريگ شمالي

سردارآباد

29

98

دلفان

مرکزي

ميريگ شمالي

سهراب آباد

29

83

دلفان

خاوه

خاوه شمالي

کرم الهي

29

116

دلفان

کاکاوند

ايتيوندجنوبي

بادام شيرين

28

98

دلفان

کاکاوند

کاکاوندشرقي

دار امرود

28

96

دلفان

کاکاوند

کاکاوندغربي

گويژه بالا

28

122

دلفان

کاکاوند

ايتيوندجنوبي

ظفراباد

27

114

دلفان

کاکاوند

ايتيوندشمالي

گرکان بالا

27

92

دلفان

مرکزي

ميريگ جنوبي

کن خان يعقوب

27

105

دلفان

مرکزي

ميريگ جنوبي

گورمحمد/تيزاب

27

122

دلفان

مرکزي

ميريگ شمالي

همت اباد

27

103

دلفان

مرکزي

ميريگ شمالي

يارحسين اباد

27

109

دلفان

مرکزي

نورعلي

ده فروزوند پايين

27

116

دلفان

کاکاوند

ايتيوندجنوبي

زرده‌سوار

26

101

دلفان

کاکاوند

ايتيوندجنوبي

گرمه خاني

26

129

دلفان

مرکزي

ميريگ جنوبي

يوسف آباد عبدالمني

26

76

دلفان

خاوه

خاوه جنوبي

بگوردي وسطي

26

90

دلفان

کاکاوند

ايتيوندجنوبي

چم کريم

25

84

دلفان

کاکاوند

کاکاوندغربي

خاکي‌پيزول‌مالگه

25

95

دلفان

کاکاوند

ايتيوندجنوبي

جوادآباد

24

93

دلفان

کاکاوند

ايتيوندجنوبي

گلستانک

24

98

دلفان

مرکزي

ميريگ جنوبي

علي اباد

24

102

دلفان

مرکزي

نورآباد

چشمه مورينه

24

85

دلفان

خاوه

خاوه جنوبي

مرادآباد

24

75

دلفان

کاکاوند

کاکاوندشرقي

چهارافشارپايين

23

62

دلفان

کاکاوند

کاکاوندشرقي

چشمه کبود

23

76

دلفان

مرکزي

ميريگ شمالي

احمدوند

23

97

دلفان

مرکزي

نورعلي

ده فروزوند بالا

23

76

دلفان

کاکاوند

ايتيوندجنوبي

توناب

22

87

دلفان

کاکاوند

ايتيوندشمالي

کمانه الفت آباد

22

90

دلفان

کاکاوند

کاکاوندشرقي

ونو / جعفرآباد

22

70

دلفان

کاکاوند

کاکاوندشرقي

چشمه حاجي محمد

22

70

دلفان

کاکاوند

کاکاوندشرقي

مرده شور پشت تنگ

22

62

دلفان

کاکاوند

کاکاوندشرقي

ميان‌تنگ‌پايين

22

63

دلفان

کاکاوند

کاکاوندشرقي

دهوند

22

83

دلفان

کاکاوند

کاکاوندغربي

کنک سرخ عظيم خان

22

97

دلفان

کاکاوند

کاکاوندغربي

مامو

22

52

دلفان

مرکزي

ميريگ جنوبي

هدايت اله / گچ بندي

22

102

دلفان

کاکاوند

ايتيوندشمالي

سرزن

21

78

دلفان

کاکاوند

ايتيوندشمالي

چال صيدعلي

21

88

دلفان

کاکاوند

کاکاوندغربي

زچ

21

69

دلفان

مرکزي

ميريگ جنوبي

شاه قلي آباد

21

82

دلفان

مرکزي

ميريگ شمالي

صحبت اباد

21

89

دلفان

مرکزي

ميريگ شمالي

کرم آباد

21

81

دلفان

مرکزي

نورعلي

اسدآباد وسطي

21

78

دلفان

خاوه

خاوه جنوبي

جافربيگي بالا

21

75