×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 672
-->

دورود

 روستاهای دارای خانه قرآنی با رنگ زردمشخص شده اند

 

شهرستان

بخش

شهر/دهستان

روستا

 

 

نام

نام

نام

نام

خانوار

جمعيت

دورود

مرکزي

دورود

چغابدار

1,301

4,441

دورود

مرکزي

دورود

سياه کله

1,079

4,034

دورود

مرکزي

ژان

ده نو

676

2,649

دورود

مرکزي

دورود

دارياب

657

2,361

دورود

مرکزي

ژان

ژان

534

1,945

دورود

مرکزي

ژان

پيرآباد

361

1,334

دورود

مرکزي

حشمت آباد

خانه هاي  صنايع دفاع/صنايع زرهي بني هاشم

348

1,308

دورود

مرکزي

حشمت آباد

ترشاب

320

1,161

دورود

سيلاخور

سيلاخور

کاغه

271

953

دورود

مرکزي

حشمت آباد

بنک آباد

270

1,103

دورود

مرکزي

ژان

بهرام آبادبالا

270

982

دورود

سيلاخور

چالانچولان

زرگران بالا

239

776

دورود

مرکزي

حشمت آباد

حشمت آباد

214

710

دورود

سيلاخور

سيلاخور

کلنگانه

178

594

دورود

سيلاخور

چالانچولان

پهلوان کل

170

565

دورود

سيلاخور

چالانچولان

بياتان

168

538

دورود

سيلاخور

چالانچولان

کارخانه سفيدکن

168

578

دورود

مرکزي

دورود

خسرو آباد

164

558

دورود

مرکزي

ژان

تنوردر

163

637

دورود

سيلاخور

سيلاخور

ازنا

162

502

دورود

مرکزي

دورود

گوشه پل

155

550

دورود

مرکزي

دورود

عمارت

153

612

دورود

مرکزي

دورود

سندرکان

145

538

دورود

مرکزي

دورود

اميرآباد

141

537

دورود

مرکزي

ژان

گل گورچک

140

499

دورود

مرکزي

ژان

درميان

138

548

دورود

سيلاخور

سيلاخور

پوش کشان

131

420

دورود

مرکزي

حشمت آباد

چمنار

129

488

دورود

مرکزي

دورود

پشت قلعه

129

492

دورود

سيلاخور

چالانچولان

عربان

127

456

دورود

سيلاخور

چالانچولان

ده حاجي

124

403

دورود

مرکزي

ژان

سوران

124

470

دورود

سيلاخور

چالانچولان

حاجي آباد ياراحمدي

121

407

دورود

مرکزي

دورود

باباخاني

120

415

دورود

مرکزي

دورود

چشمه سرنجه

119

469

دورود

سيلاخور

چالانچولان

افراونده

118

352

دورود

سيلاخور

چالانچولان

ميدان

116

371

دورود

مرکزي

حشمت آباد

رضور

116

434

دورود

مرکزي

حشمت آباد

گاوکشته

115

388

دورود

مرکزي

حشمت آباد

چغادون

111

872

دورود

سيلاخور

سيلاخور

لبان بالا

110

363

دورود

مرکزي

حشمت آباد

برزان

108

353

دورود

مرکزي

حشمت آباد

امام آباد

105

356

دورود

مرکزي

حشمت آباد

اکبرآباد

102

356

دورود

سيلاخور

چالانچولان

احمداباد

101

330

دورود

سيلاخور

سيلاخور

عالم آباد

100

313

دورود

مرکزي

ژان

چقابهرام

98

337

دورود

مرکزي

ژان

سنگر

95

370

دورود

مرکزي

ژان

سابندان

93

382

دورود

سيلاخور

سيلاخور

عزيزآباد

92

341

دورود

سيلاخور

چالانچولان

يکدانگ

91

315

دورود

سيلاخور

چالانچولان

گاراژ

89

312

دورود

مرکزي

ژان

سياول

89

306

دورود

مرکزي

ژان

بهرام آباد پايين

88

312

دورود

سيلاخور

چالانچولان

باباپشمان

85

294

دورود

مرکزي

حشمت آباد

سراوند

80

305

دورود

سيلاخور

چالانچولان

زرگران پايين

77

274

دورود

سيلاخور

چالانچولان

بهزاداباد

76

259

دورود

مرکزي

حشمت آباد

سيزان

71

226

دورود

سيلاخور

سيلاخور

دايي چي

70

238

دورود

سيلاخور

چالانچولان

دوسر

68

235

دورود

مرکزي

دورود

يوسف آباد

67

258

دورود

سيلاخور

چالانچولان

نيله سفيد

61

211

دورود

سيلاخور

چالانچولان

قلعه بهاالدين

59

183

دورود

سيلاخور

سيلاخور

کول آباد

59

235

دورود

مرکزي

حشمت آباد

درب آستانه

58

197

دورود

سيلاخور

چالانچولان

حشويد

57

192

دورود

سيلاخور

سيلاخور

گوشه

57

166

دورود

سيلاخور

سيلاخور

مروک

55

183

دورود

سيلاخور

سيلاخور

دَره تنَگ/دهکله

55

197

دورود

مرکزي

ژان

دريژان پايين

55

164

دورود

سيلاخور

سيلاخور

لبان پايين

53

176

دورود

مرکزي

حشمت آباد

دره اسبر

51

183

دورود

مرکزي

دورود

فرمان آباد

50

181

دورود

مرکزي

دورود

توت

49

228

دورود

سيلاخور

سيلاخور

دواريجان

48

169

دورود

مرکزي

حشمت آباد

گنداب

46

127

دورود

مرکزي

ژان

قلعه کامحمدرضا

46

177

دورود

مرکزي

ژان

دريژان بالا

45

148

دورود

سيلاخور

چالانچولان

حيدراباد

44

150

دورود

مرکزي

دورود

چنار

41

151

دورود

سيلاخور

سيلاخور

هميانه

40

124

دورود

مرکزي

حشمت آباد

سرنجه

39

148

دورود

مرکزي

دورود

تي / تپه تي

32

159

دورود

مرکزي

دورود

شکرآباد

32

98

دورود

مرکزي

ژان

تقي آباد

29

119

دورود

مرکزي

ژان

چوبدر بالا

29

87

دورود

مرکزي

ژان

بابامحمد

29

122

دورود

سيلاخور

چالانچولان

حشمت اباد

26

97

دورود

سيلاخور

سيلاخور

جهان آباد

25

92

دورود

مرکزي

حشمت آباد

بودينه

24

99

دورود

مرکزي

دورود

برآفتاب

24

110

دورود

مرکزي

ژان

لطيف آباد

22

70