×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 672
-->

پلدختر

 روستاهای دارای خانه قرآنی با رنگ زردمشخص شده اند

 

شهرستان

بخش

شهر/دهستان

روستا

 

 

نام

نام

نام

نام

خانوار

جمعيت

پلدختر

مرکزي

جايدر

شهداي سراب حمام

1,161

4,054

پلدختر

معمولان

افرينه

افرينه

555

1,944

پلدختر

مرکزي

ملاوي

موراني

546

1,770

پلدختر

مرکزي

ملاوي

پران پرويز

341

1,165

پلدختر

مرکزي

ملاوي

وره زرد

283

945

پلدختر

مرکزي

جلوگير

پاعلم

279

1,010

پلدختر

معمولان

افرينه

بن لار

277

1,008

پلدختر

مرکزي

جايدر

ولي‌عصر(عج)

276

975

پلدختر

مرکزي

جايدر

هلوش

264

880

پلدختر

مرکزي

ملاوي

جلگه‌ خلج‌ بالا

222

684

پلدختر

مرکزي

ملاوي

گل‌گل پايين

217

696

پلدختر

مرکزي

جايدر

چم‌مهرپايين

183

614

پلدختر

مرکزي

جايدر

ميدان بزرگ

170

639

پلدختر

مرکزي

ملاوي

بابازيد

167

532

پلدختر

مرکزي

جايدر

چم‌گردله‌پايين

166

571

پلدختر

مرکزي

ملاوي

خرسدر‌پايين

161

554

پلدختر

مرکزي

جايدر

چم‌مهربالا

157

540

پلدختر

معمولان

افرينه

سرنجه زيودار

153

565

پلدختر

مرکزي

ملاوي

کوليوند

151

525

پلدختر

معمولان

معمولان

دم‌رودبالا

138

481

پلدختر

مرکزي

جلوگير

جلوگير

135

445

پلدختر

معمولان

افرينه

زورانتل زيودار

134

481

پلدختر

مرکزي

جلوگير

سراب رجب

128

411

پلدختر

معمولان

افرينه

ليت برزيودار

124

462

پلدختر

مرکزي

ميانکوه غربي

واشيان نصيرتپه

117

409

پلدختر

معمولان

معمولان

چم مورت

114

386

پلدختر

مرکزي

ملاوي

خرسدر بالا

98

350

پلدختر

معمولان

ميانکوه شرقي

قلعه نصير

97

384

پلدختر

مرکزي

جايدر

رحيم‌آباد/ اسلام آباد پايين

96

370

پلدختر

معمولان

افرينه

زوران تل

89

282

پلدختر

مرکزي

جايدر

اسلام آباد بالا

88

298

پلدختر

معمولان

ميانکوه شرقي

سراب عبدالعلي

87

332

پلدختر

مرکزي

ميانکوه غربي

واشيان چشمه شيرين

86

309

پلدختر

مرکزي

جلوگير

چم گز

77

303

پلدختر

معمولان

معمولان

بن کشکه

76

247

پلدختر

مرکزي

جلوگير

کناربلوط

75

268

پلدختر

مرکزي

ملاوي

جلگه‌خلج‌پايين

70

228

پلدختر

معمولان

ميانکوه شرقي

زيرتنگ چمشک

69

239

پلدختر

معمولان

ميانکوه شرقي

وره زردي

69

252

پلدختر

مرکزي

جايدر

گري بلمک

67

253

پلدختر

مرکزي

ملاوي

تيموراباد

67

233

پلدختر

مرکزي

جلوگير

رنگين بان

66

280

پلدختر

معمولان

افرينه

برگلان سوخته

66

213

پلدختر

مرکزي

جايدر

چاله

65

223

پلدختر

مرکزي

جلوگير

برج کبود

61

232

پلدختر

معمولان

ميانکوه شرقي

خليل اکبر/ خليل آباد

61

230

پلدختر

معمولان

افرينه

بيشه زرده

58

194

پلدختر

معمولان

معمولان

طاق پل

54

194

پلدختر

معمولان

معمولان

چشمه‌کبودپايين

53

170

پلدختر

مرکزي

جايدر

دوکوهه رشنو

52

188

پلدختر

مرکزي

جلوگير

گري باباخان

52

175

پلدختر

مرکزي

جلوگير

چم گرداب

51

192

پلدختر

معمولان

ميانکوه شرقي

پل اشکنه

51

186

پلدختر

معمولان

ميانکوه شرقي

دارباغه

49

189

پلدختر

معمولان

ميانکوه شرقي

دولگزرجبعلي

47

172

پلدختر

مرکزي

جايدر

باباخوارزم‌کريم

46

148

پلدختر

مرکزي

جايدر

چم‌گردله‌بالا

45

161

پلدختر

مرکزي

ملاوي

باغ گل گل

44

150

پلدختر

معمولان

ميانکوه شرقي

احمداباد

42

144

پلدختر

مرکزي

ملاوي

ليلان چم

40

162

پلدختر

معمولان

معمولان

چغاسليمان

40

147

پلدختر

معمولان

ميانکوه شرقي

ريخان يک

40

148

پلدختر

معمولان

افرينه

زيرانبارزيودار

38

127

پلدختر

معمولان

معمولان

چوب‌بر

36

120

پلدختر

مرکزي

ميانکوه غربي

دولابي بادامک

35

119

پلدختر

معمولان

ميانکوه شرقي

ريخان دو

35

95

پلدختر

مرکزي

جايدر

چم قلعه

34

115

پلدختر

معمولان

معمولان

چم حيدر

34

74

پلدختر

معمولان

معمولان

دروزنو

33

109

پلدختر

معمولان

معمولان

چم شهران

33

104

پلدختر

معمولان

ميانکوه شرقي

داداگلاب

33

122

پلدختر

معمولان

افرينه

دواب زيودار

31

106

پلدختر

معمولان

معمولان

کورشوراب عليشاه

31

115

پلدختر

معمولان

ميانکوه شرقي

کپرگه اقاحسين

31

92

پلدختر

مرکزي

جلوگير

طالقان

30

110

پلدختر

مرکزي

ميانکوه غربي

واشيان تخت شير

30

113

پلدختر

معمولان

افرينه

دم روداميروسطي

30

92

پلدختر

معمولان

افرينه

طاق رزاله محمداقا

30

94

پلدختر

معمولان

معمولان

سر فراش ‌پايين

30

105

پلدختر

مرکزي

ميانکوه غربي

مکينه نصيري

29

101

پلدختر

مرکزي

جايدر

چم رستميان

28

106

پلدختر

مرکزي

ميانکوه غربي

قلعه ميشوند

28

125

پلدختر

مرکزي

جايدر

چمگردله وسطي

27

85

پلدختر

مرکزي

ميانکوه غربي

تخت‌آب‌

27

110

پلدختر

معمولان

افرينه

دمرود امير بالا

27

80

پلدختر

معمولان

معمولان

بن‌تومان سه

27

95

پلدختر

مرکزي

ملاوي

بابابهرام

26

94

پلدختر

معمولان

افرينه

طاق عباسعلي

26

104

پلدختر

معمولان

ميانکوه شرقي

دهليچ

26

98

پلدختر

مرکزي

جايدر

باغ‌ پايين

25

83

پلدختر

مرکزي

ميانکوه غربي

گردنگاه شاعلي

25

87

پلدختر

معمولان

افرينه

دمرود امير پايين

25

78

پلدختر

مرکزي

ملاوي

گل‌گل‌بالا

24

88

پلدختر

معمولان

افرينه

دراغل بگيرلطيف

24

110

پلدختر

معمولان

افرينه

بخشيوند

24

114

پلدختر

معمولان

معمولان

دم‌رودپايين

24

74

پلدختر

مرکزي

جايدر

باباخوارزم مجير

23

68

پلدختر

معمولان

معمولان

چک سبز علي

23

64

پلدختر

معمولان

ميانکوه شرقي

پشت جو

23

65

پلدختر

معمولان

افرينه

کلک زورانتل

22

64

پلدختر

مرکزي

جايدر

باغ بالا

21

78