-->

آئين نامه تأسيس خانه‌هاي قرآنی شهري

مقدمه

كليات:

1-تعاريف

2-اهداف

3-ساختار و تشكيلات خانه‌هاي قرآن

ضوابط تأسيس خانه‌هاي قرآن شهري

شرح وظايف و اختيارات

شرايط و مدارك لازم

چرخه صدور مجوز

نكات حايز اهميت

مقدمه

امعان نظر در زمان­هاي گذشته نشانگر فعاليت­هاي ديني مؤثر و مفيدي است که توسط مؤمنين و بر اساس تکليف شرعي و ضرورتهاي عصر خويش در راستاي ترويج ارزشهاي معنوي انجام مي­شده است. ايجاد مکانهائي جهت آموزش قرآن کريم تحت عنوان «مکتب­خانه» از مصاديق تشکلهاي قرآني مردمي بود که در مسير اشاعه و نشر فرهنگ و اخلاق قرآني مؤثر بوده و به اعتراف بسياري از بزرگان و نسل انقلاب خمیر مایه انقلابیون از حضور در همین مکتب خانه­ها نضج يافت.

صرف نظر از برخي روشهای منسوخ شده که خاطرات ناخوشایندی را در ذهن معدودي از افراد بجای گذاشت، برکات مکتب خانه­ها انکار ناپذير بوده و بر همین اساس است که مقام معظم رهبری از آنها به عنوان یک نعمت یاد می­کنند.

احیاء این مجموعه­های معنوی و قرآنی با شرايط و اقتضائات نوين در عصر حاضر - که فرزندان این مرز و بوم در معرض آسیب های مختلف فکری و اجتماعی قرار گرفته اند- ضرورتي جدي است.

با درك اين ضرورت و با توجه به هدف مشترك سازمان دارالقرآن‌الكريم و معاونت فرهنگي اجتماعي وزارت كشور براي توسعه فعاليت‌هاي قرآني در مناطق شهري و محلات، تفاهم‌نامه همكاري بين اين دو دستگاه به شماره (10133/9002) مورخ (27/1/1390) منعقد گرديد تا با تشريک مساعي و بهره­برداري از ظرفيتهاي موجود، اقدام به زمينه­سازي براي ايجاد و توسعه «خانه­هاي قرآني شهري» گردد. دستورالعمل پيش­رو نحوه تأسيس و اداره اين مراکز قرآني است.

فصل اول:كليات

ماده1- تعاريف و اصطلاحات:

 • سازمان دارالقرآن‌الكريم:اين سازمان حوزه تخصصي كارشناسي، برنامه‌ريزي و مديريت فعاليت‌هاي قرآني سازمان تبليغات اسلامي است (كه بر همين اساس مديريت و برنامه‌ريزي و نظارت كلان در خصوص تأسيس خانه‌هاي قرآن روستايي را نيز بر عهده خواهد داشت).
 • معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت كشور:از معاونتهاي وزارت كشور است كه مسئوليت ساماندهي امور فرهنگي و اجتماعي در کشور و مقابله با ناهنجاريها و تهديدهاي اين حوزه را به عهده دارد.
 • اداره كل تبليغات اسلامي استان:شاخه استاني سازمان تبليغات اسلامي در هر استان است كه سياست‌ها و برنامه‌هاي قرآني مصوب سازمان دارالقرآن‌الكريم را نيز از طريق دارالقرآن مربوطه در سطح استان مديريت و اجرا مي‌نمايد.
 • ادارات تبليغات اسلامي و نمايندگي‌هاي سازمان تبليغات اسلامي در شهرستان‌ها:زير مجموعه ادارات كل تبليغات اسلامي در حوزه شهرستان مربوطه هستند كه وظيفه بررسي‌هاي اوليه را درخصوص اين آيين‌نامه بر عهده خواهند داشت.
 • اتحاديه مؤسسات قرآني مردمي کشور‌:تشکلي است قرآني مردمي که از سوي اتحاديه­هاي مؤسسات قرآني مردمي استان­ها تشکيل يافته و تحت نظارت سازمان تبليغات اسلامي ، ضمن پيگيري مطالبات مؤسسات قرآني مردمي و اتحاديه­هاي استاني، اين سازمان را در امور اجرائي ساماندهي خانه­هاي قرآن شهري مساعدت مي­نمايد.

· اتحاديه مؤسسات قرآني مردمي استان: تشکلي است قرآني مردمي که از سوي مؤسسات قرآني مردمي استان تشکيل يافته و تحت نظارت سازمان تبليغات اسلامي، ضمن پيگيري مطالبات مؤسسات قرآني مردمي، اين سازمان را در امور اجرائي ساماندهي خانه­هاي قرآن شهري مساعدت مي­نمايد.

 • خانه قرآن شهري: تشکلي است مردمي و غير دولتي که توسط اشخاص حقيقي و حقوقي تأسيس شده و غير سياسي، غير تجاري و غير انتفاعي و داراي ماهيت حقوقي مستقل بوده و مطابق اين دستورالعمل و ضوابط سازمان تبليغات اسلامي تشکيل گرديده و كانوني براي توسعه و ترويج فرهنگ و آموزه‌هاي قرآني در شهرها و محلات بشمار مي‌رود.
 • مؤسس:به شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي­گردد که نسبت به تأسيس خانه قرآن شهري اقدام نموده و مسئوليت خانه قرآن شهري را به عهده دارد.
 • مدير:شخصي است كه مسئوليت داخلي خانه قرآن شهري و تدريس را به عهده دارد. چنانچه مؤسس خانه قرآن، شخص حقيقي باشد بعنوان مدير محسوب شده و لزوماً بايد داراي شرايط پيش­بيني شده در اين آئين­نامه باشد. لکن چنانچه مؤسس، شخص حقوقي و واجد شرايط وفق ضوابط اين آئين­نامه باشد ملزم به معرفي نماينده واجد شرايط مندرج در اين نامه بعنوان مدير خانه قرآن مي­باشد.
 • اساسنامه: اساسنامه در چارچوب مقررات جاري تنظيم شده و حاوي قواعدي است كه اداره امور و عمليات خانه قرآن شهري مطابق آنها صورت مي‌گيرد.

تبصره:در صورتي­که مؤسس، مؤسسه قرآني تحت نظارت سازمان تبليغات اسلامي باشد و خانه قرآن شهري بعنوان شعبه آن مطابق با ضوابط مربوطه تأسيس گردد نيازي به ارائه اساسنامه جهت تأسيس خانه قرآن نيست.

 • شناسنامه فعاليت:مجوز فعاليت 1 ساله بوده كه پس از تأييد مدارک از سوي کميته استان صادر مي­شود.
 • تعليق فعاليت:عبارت است از وضعيتي كه خانه قرآن داراي هويت قانوني بوده ليكن فعاليت آن تا مدت معين متوقف مي‌شود. در زمان تعليق كليه مسئوليتهاي خانه قرآن بر عهده مدير خانه قرآن مي‌باشد.
 • لغو شناسنامه:در اين وضعيت شناسنامه فعاليت خانه قرآن از سوي کميته استان ابطال و از فعاليت خانه قرآن جلوگيري بعمل مي‌آيد.
 • انحلال خانه قرآن:شامل وضعيتي است كه خانه قرآن در پايان زمان پيش‌بيني شده در اساسنامه، يا بر اساس ضوابط و مقررات سازمان تبليغات اسلامي و يا وفق مقررات جاري به فعاليت خود خاتمه داده و منحل گرديده و مدير تصفيه مطابق ضوابط سازمان تبليغات اسلامي و مفاد اساسنامه به تصفيه امور خانه قرآن مي‌پردازد.
 • شناسه:عبارت است از عدد 5 رقمي مندرج در شناسنامه فعاليت، كه دو رقم سمت چپ نشانگر استان مربوطه و سه رقم بعدي شماره اختصاصي خانه قرآن شهري است. اين شناسه پس از انجام مراحل تأسيس، از سوي دارالقرآن الکريم اداره کل تبليغات اسلامي استان اعلام و در شناسنامه فعاليت درج مي‌گردد.
 • کميته استاني خانه قرآن:کميته­اي متشکل از مسئول دارالقرآن الکريم استان، مدير عامل اتحاديه مؤسسات قرآني مردمي استان و يکي از صاحبنظران قرآني استان به تعيين مسئول دارالقرآن الکريم بعنوان اعضاء کميته که مسئوليت تصميم­گيري در خصوص تأسيس، تعليق و لغو مجوز خانه قرآن را خواهند داشت و در اين آئين نامه به جهت اختصار « کميته استان» عنوان خواهد شد.
 • تفاهم‌نامه همكاري مابين دو دستگاه: به سندي اطلاق مي‌شود كه طي شماره (10133/9002) مورخ (27/1/1390) به امضاي معاون امور فرهنگي اجتماعي وزارت کشور و رئيس سازمان دارالقرآن‌الكريم رسيده كه همكاري در گسترش فعاليت‌هاي قرآني براي شهرها و محلات سراسر كشور موضوع آن مي‌باشد.

ماده2-اهداف:

 • نشر و ترويج فرهنگ روح­بخش قرآني در جوامع شهري و مناطق و محلات سراسر کشور.
 • ارتقاي سطح دانش و بينش قرآني آحاد جامعه و تلاش براي ريشه‌كني بي‌سوادي قرآني.
 • تلاش در جهت گسترش آموزه­هاي قرآني در بين خانواده­ها.
 • كاربردي نمودن آموزه هاي قرآن در زندگي مردم.

· ارتقاء شاخص هاي فرهنگ ديني و كاهش آسيبها و ناهنجاري­هاي اجتماعي با بهره­گيري از آموزه­هاي كلام وحي.

· ايجاد و توسعه تشكلهاي قرآني - مردمي در راستاي احياء سنتهاي حسنه اسلامي و ايراني.

· بهره­گيري از خانه­هاي قرآن شهري جهت ارتقاء سطح همياري­هاي خانوادگي و مشاركتهاي مردمي.

ماده3- ساختار و تشكيلات خانه‌هاي قرآن:

1-3- تأسيس خانه قرآن شهري: براي شناسايي قانوني خانه قرآن شهري و براي كسب عنوان شخصيت حقوقي، تأسيس آن با رعايت مقررات اين آيين‌نامه صورت خواهد گرفت و نيازي به ثبت در مرجع ثبت شركتها ندارد.

2-3- مؤسس و مدير خانه قرآن شهري با تأييد کميته استان مربوطه و پس از طي مراحل مشروحه اين آيين‌نامه عهده‌دار مسئوليت خانه قرآن شهري خواهد بود.

3-3- حوزه فعاليت خانه قرآن، شهر مربوطه است.

4- 3-خانه قرآن شهري هيچگونه وابستگي سياسي نداشته و كاملاً مستقل است؛ اما در حوزه امور قرآني تابع سياست‌ها، اهداف و برنامه‌هاي سازمان تبليغات اسلامي است.

تبصره:در صورتيکه مؤسس خانه قرآن شخصيت حقوقي باشد، خانه قرآن از جهت حقوقي وابسته به مؤسس خواهد بود.

5- 3-موضوع فعاليت خانه‌هاي قرآن شهري، توسعه و ترويج فرهنگ قرآني در زمينه‌ آموزشهاي عمومي قرآن کريم در چارچوب ضوابط سازمان تبليغات اسلامي و اساسنامه تأييد شده خانه قرآن است.

6-3- مسئوليت کليه امور خانه قرآن بعهده مؤسس خانه قرآن است.

فصل دوم: شرايط دريافت مجوز تأسيس

ماده 4- مدير خانه قرآن شهري بايد داراي شرايط زير باشد:

1-4- تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

2-4- التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.

3-4- نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر و عدم محروميت از حقوق اجتماعي و رعايت شئونات شرعي و عرفي.

4-4- محجور نبودن و عدم ورشكستگي به تقلب و تقصير.

5-4- تأهل و دارا بودن حداقل 23 سال.

6-4- نداشتن منع قانوني از نظر خدمت وظيفه عمومي(ويژه آقايان).

7-4- داشتن محل و امكانات كافي به تشخيص کميته استان مربوطه.

تبصره: مكان خانه قرآن بايد يك اتاق يا سالن با حداقل مساحت 20 متر مربع باشد و امكانات اوليه اداري و آموزشي نيز عبارتند از امكانات گرمايشي و خنك‌كننده متناسب با شرايط جغرافيايي، فرش يا صندلي و ....

8-4-داشتن مدرك تحصيلي حداقل ديپلم.

تبصره: در صورت داشتن ساير شرايط و نبود فرد مناسب‌تر به تأييد کميته استان، داشتن حداقل مدرك تحصيلي سوم راهنمايي كافي خواهدبود.

9-4- تسلط به روخواني، روانخواني و تجويد مقدماتي قرآن کريم و آشنائي نسبي با ترجمه و مفاهيم قرآن (مفاهيم سطح 1).

10-4-توانائي تدريس قرآن در سطوح عمومي با ارائه مدرک معتبر (گواهينامه تربيت معلم روخواني و روانخواني) و يا قبولي در آزمون مربوطه.

تبصره1: طلاب حوزه­هاي علميه داراي مدرک سطح 1 و معلمين داراي 40 سال و بالاتر با سابقه حداقل 5 سال تدريس موفق، از ارائه مدرک فوق معاف هستند.

تبصره2: تشخيص توانائي تدريس معلمين فوق­الذکر بعهده کميته استان مربوطه است.

تبصره3:رعايت مفاد اين ماده براي مؤسسات قرآني تحت نظارت سازمان تبليغات اسلامي در صورتي که خانه قرآني شهري بعنوان شعبه آنان تأسيس گردد الزامي نيست.

تبصره4: چنانچه در خانه قرآن شهري غير از مدير، معلم ديگري نيز جهت تدريس روخواني و روانخواني پذيرش گردد مي­بايست واجد شرايط مندرج در بند 10-4 باشد.

ماده 5- مدارك لازم براي مدير خانه قرآن شهري عبارتند از:

1-5- رونوشت همه صفحات شناسنامه.

2-5- دو قطعه عكس 4×3.

3-5- ارائه مدرك عدم سوء پيشينه مؤثر کيفري از دواير تشخيص هويت ناجا.

4-5- ارائه مدرك نظام وظيفه اعم از كارت پايان خدمت، كارت معافيت دائم، گواهي معافيت تحصيلي(طلاب و دانشجويان)، گواهي اشتغال براي نيروهاي كادر يا پيماني نيروهاي مسلح (ويژه آقايان).

5-5- ارائه تصوير مدرك تحصيلي حداقل ديپلم.

6-5- تكميل و ارائه فرم‌هاي شماره (1) – (2) – (3) – (4).

تبصره:فرم شماره (2) بايد توسط مصاحبه كننده تكميل شود.

فصل سوم: ضوابط تأسيس خانه‌هاي قرآن شهري

ماده 5- مرجع تشخيص و تأييد تأسيس خانه‌هاي قرآن شهري در هر استان، کميته استان است.

ماده 6- صدور شناسنامه تأسيس خانه قرآن شهري و همچنين تعليق يا لغو و انحلال آن نيز بعهده کميته استان بوده و شناسنامه فعاليت خانه قرآن با امضاء مشترک مدير دارالقرآن­الکريم استان و مدير عامل اتحاديه مؤسسات قرآني مردمي استان صادر خواهد شد.

ماده 7-مرجع نظارت بر عملکرد خانه­ها بعهده گروه منتخب کميته استان است.

ماده 8- لغو يا انحلال شناسنامه خانه‌هاي قرآن شهري در صورت بروز يكي از موارد زير امكان پذير خواهد بود:

1-8- بررسي و تصميم کميته استان مبني بر لزوم لغو مجوز يا انحلال خانه قرآن (با احصاء و ثبت دلايل قانوني).

2-8- درخواست مراجع ذيصلاح و موافقت کميته استان (با ارائه دلايل قانوني از سوي مرجع مربوطه).

3-8- انصراف مؤسس يا مدير خانه قرآن و عدم امكان جايگزيني فرد واجد شرايط.

ماده 9- مدت اعتبار مجوز خانه قرآن شهري يک ساله بوده و در پايان اعتبار شناسنامه­ فعاليت، در صورت تمايل مؤسس و موافقت کميته استان، شناسنامه خانه قرآن مجدداً براي مدت 1 سال ديگر تمديد مي‌گردد.

تبصره:پرونده خانه­هاي قرآن شهري و تصوير کليه مجوزها و شناسنامه­هاي صادره مي­بايست در دارالقرآن الکريم استان نگهداري شوند.

ماده 10- کميته استان مكلف است پس از سه ماه از صدور اولين شناسنامه فعاليت و احراز فعاليت مناسب خانه قرآن، بر اساس تفاهم‌نامه همكاري شماره 10133/9002 مورخ 10/12/89 فيمابين معاونت امور اجتماعي و فرهنگي وزارت كشور و سازمان دارالقرآن الكريم، خانه قرآن مذكور را به معاونت امور اجتماعي استانداري جهت دريافت حمايت و تسهيلات مورد توافق معرفي نمايد.

تبصره: وفق تفاهم­نامه فوق­الذکر حمايت مالي از خانه­هاي قرآن شهري بعهده استانداريهاي سراسر کشور بوده و سازمان تبليغات اسلامي متعهد به تهيه آئين­نامه­ها و مقررات مربوطه، تأسيس خانه­هاي قرآن شهري و نظارت بر آنها مي­باشد.

ماده 11- صرفاً اشخاص حقوقي­اي مي­توانند نسبت به تأسيس خانه قرآن شهري اقدام نمايند که انجام فعاليتهاي قرآني در اساسنامه آنها درج گرديده باشد.

* تبصره 1: فرد معرفي شده توسط اشخاص حقوقي جهت دريافت مجوز تأسيس خانه قرآن شهري بايستي شرايط و ضوابط فوق‌الاشاره براي مدير را دارا بوده و مدارك لازم را ارائه نمايند.

* تبصره 2: اشخاص حقوقي ضمن معرفي كتبي فرد مورد نظر جهت تأسيس خانه قرآن شهري بايستي يك نسخه از اساسنامه، آگهي تأسيس شخص حقوقي، روزنامه رسمي حاوي درج آگهي تأسيس شخص حقوقي و آخرين تغييرات هيأت مديره را به اداره کل تبليغات اسلامي استان ارسال نمايند.

* تبصره 3: مؤسسات قرآني مردمي بعنوان اشخاص حقوقي در اولويت تأسيس خانه قرآن شهري هستند.

فصل چهارم: مقررات و ضوابط اجرائي

ماده 12- چنانچه مؤسس خانه قرآن انصراف يا استعفا دهد و يا چنانچه شخص ديگري را معرفي كند بايد مجدداً جهت تكميل پرونده و اخذ مجوز جديد و مجزا اقدام شود.

ماده 13- چنانچه مدير خانه قرآني که مؤسس آن شخص حقوقي است استعفا داده يا عزل گردد يا به هر دليل ديگر امکان ادامه همکاري نداشته باشد مؤسس موظف است حداکثر تا يک ماه نسبت به معرفي فرد واجد شرايط ديگر به کميته استان اقدام نمايد. بديهي است طي اين مدت (عدم حضور مدير) مؤسس موظف به مديريت خانه قرآن خواهد بود.

ماده 14- ارائه گزارش از روند تأسيس و فعاليت خانه‌هاي قرآن به سازمان دارالقرآن الكريم هر 6 ماه يكبار توسط اداره كل تبليغات اسلامي استان بعمل خواهد آمد.

ماده 15-مديران خانه­هاي قرآن صرفاً مجاز به پذيرش، آموزش و ارائه خدمات به مخاطبان همجنس خود مي­باشند. بدين معني خانه­هاي قرآن داراي مديران آقا، صرفاً مجاز به ارائه خدمات قرآني - وفق ضوابط سازمان و اساسنامه خانه قرآن - به آقايان بوده و خانه­هاي قرآن داراي مديران خانم، صرفاً مجاز به ارائه خدمات قرآني به بانوان هستند.

ماده 16- مخاطبان خانه­هاي قرآن شهري افراد 3 سال به بالا بوده و اين خانه­ها مجاز به پذيرش و نگهداري و يا آموزش به خردسالان زير 3 سال تمام نيستند.

ماده 17- درب ورودي خانه­هاي قرآن بهنگام فعاليت بايد باز بوده و امکان نظارت بازرسان سازمان تبليغات اسلامي و ساير مراجع ذيصلاح فراهم باشد.

ماده 18-چارچوب و مشروح فعاليتها و اختيارات خانه­هاي قرآن و نحوه نظارت بر عملکرد آنها طي آئين­نامه جداگانه­اي تدوين و ابلاغ مي­گردد.

ماده 19-چنانچه خانه قرآن شهري در چارچوب مقررات جاري، مفاد اساسنامه و ضوابط و مقررات سازمان تبليغات اسلامي عمل ننمايد و به تذكرات كتبي کميته استان ترتيب اثر ندهد فعاليت خانه قرآن مذكور به مدت دو ماه به حالت تعليق در مي­آيد و در اين مدت خانه ياد شده حق هيچگونه فعاليتي را نخواهد داشت و چنانچه ظرف مدت مزبور نسبت به اصلاح وضع موجود و تمكين قوانين و مقررات اقدام نمود با اعلام کميته استان تعليق فعاليت خانه قرآن لغو و خانه فوق به فعاليت خود ادامه مي‌دهد در غير اين صورت مطابق مقررات جاري با خانه قرآن شهري رفتار خواهد شد.

ماده 20- هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه خانه قرآن شهري و هرگونه جابجايي مكان خانه قرآن شهري و تغيير مدير خانه قرآن پس از تأييد کميته استان امكان‌پذير خواهد بود.

ماده 21- خانه قرآن شهري در موارد ذيل منحل مي‌شود:

1- وقتي كه خانه قرآن شهري موضوعي كه براي آن تشكيل شده است انجام داده يا انجام آن غيرممكن شده باشد.

2- در صورتي كه خانه قرآن براي مدت معين تشكيل گرديده و آن مدت منقضي شده باشد.

3- عدم رعايت مقررات جاري، مفاد اساسنامه و ضوابط و مقررات سازمان تبليغات اسلامي به تشخيص کميته استان.

4- در صورت صدور حكم قطعي دادگاه يا مدير کل تبليغات اسلامي استان.

* تبصره 1: در خصوص بندهاي 1 و 2 مؤسس خانه قرآن با ارسال گزارش مستند و متقن مراتب را جهت اقدام لازم به کميته استان اعلام كه پس از تأييد موضوع توسط کميته مزبور و ثبت انحلال خانه قرآن در دفتر مخصوص، آگهي انحلال صادر خواهد شد و مدير تصفيه انتخاب و مطابق مفاد اساسنامه به تصفيه امور خانه قرآن پرداخته و نتيجه را به اداره کل تبليغات اسلامي استان ارسال و آگهي تصفيه صادر خواهد شد.

* تبصره 2: در صورت انحلال خانه قرآن شهري توسط دادگاه مدير تصفيه توسط دادگاه انتخاب و مطابق قانون و ضوابط و مقررات سازمان تبليغات اسلامي امور خانه قرآن تصفيه خواهد شد.

فصل پنجم: شرح وظايف و اختيارات مراجع ساماندهي خانه قرآن شهري

ماده 22- وظايف اداره تبليغات اسلامي شهرستان:

1-22-توجيه و راهنمائي متقاضيان تأسيس خانه قرآن و ارائه فرمهاي مربوطه به متقاضيان جهت تکميل.

2-22- دريافت مدارک تکميل شده و اعلام آن به کميته استان.

ماده 23- وظايف کميته استان:

1-23- انجام بررسي‌ها و تحقيقات اوليه درخصوص احراز شرايط متقاضيان اخذ مجوز خانه‌هاي قرآن شهري.

2-23- صدور شناسنامه تأسيس خانه قرآن شهري يا لغو مجوز.

3-23- هدايت و نظارت مستقيم بر خانه‌هاي قرآن شهري.

4-23- ارائه گزارش 6 ماهه به اداره کل تبليغات اسلامي استان در خصوص وضعيت خانه­ها.

5-23- معرفي خانه قرآن به معاونت امور اجتماعي استانداري جهت دريافت تسهيلات، سه ماه پس از صدور شناسنامه فعاليت.

ماده 24- وظايف اداره كل تبليغات اسلامي استان:

1-24- زمينه­سازي براي فعاليت کميته قرآن و نظارت بر حسن اجراي ضوابط و قوانين جاري از سوي آن کميته.

2-24- ارائه گزارش 6 ماهه به سازمان دارالقرآن الکريم در خصوص وضعيت خانه­ها.

3-24- ساماندهي و پشتيباني نرم‌افزاري از فعاليتهاي قرآني خانه‌هاي قرآن تأسيس شده.

ماده 25- وظايف سازمان دارالقرآن الکريم:

1-25- ساماندهي (هدايت و نظارت) بر خانه­هاي قرآن شهري.

2-25- نظارت عاليه بر حسن اجراي تفاهم نامه فيمابين با معاونت امور فرهنگي اجتماعي وزارت کشور.

3-25- نظارت بر عملکرد کميته­هاي قرآن و ادارات کل تبليغات اسلامي استانها در خصوص ساماندهي خانه­هاي قرآن شهري.

4-25- تهيه و تدوين دستورالعملها و آئين­نامه­هاي مربوط به ساماندهي خانه­هاي قرآن شهري و بازبيني و انجام اصلاحات لازم.

ماده 26- وظايف استانداريهاي سراسر کشور:

1-26- حمايت از خانه­هاي قرآن شهري تأسيس شده وفق معرفي کميته قرآن استان.

فصل ششم: مراحل صدور شناسنامه خانه‌هاي قرآن شهري

ماده 27- مراحل صدور شناسنامه فعاليت خانه­هاي قرآن شهري بشرح زير مي­باشد:

رديف

شرح مراحل

مجري

1

مراجعه حضوري متقاضي

اداره تبليغات اسلامي شهرستان

2

دريافت دستورالعمل تأسيس خانه قرآن، مطالعه و تکميل فرمهاي مربوطه و تحويل به اداره تبليغات اسلامي شهرستان

متقاضي

3

ارسال مدارک به کميته استان

اداره تبليغات اسلامي شهرستان

4

دعوت از متقاضي و انجام مصاحبه* و تحقيقات** و استعلام عدم سوء پيشينه مؤثر کيفري

نمايندگان کميته استان

5

كارشناسي و بررسي مدارك و اعلام نظر نهايي

کميته استان

6

صدور مجوز يکساله پس از تأييد

کميته استان

7

ارسال تصوير مجوز صادر شده به اداره كل تبليغات اسلامي استان

کميته استان

8

معرفي خانه قرآن به معاونت امور اجتماعي استانداري جهت دريافت حمايت و تسهيلات مورد توافق پس از سه ماه از صدور شناسنامه

کميته استان

9

ارائه گزارش از تأسيس و فعاليت خانه­هاي قرآن به اداره کل تبليغات اسلامي استان هر شش ماه يکبار

کميته استان

10

ارائه گزارش از تأسيس و فعاليت خانه­هاي قرآن به سازمان دارالقرآن­الکريم هر شش ماه يکبار

اداره کل تبليغات اسلامي استان

11

نظارت مستمر بر عملكرد خانه قرآن شهري

کميته استان

*مصاحبه: منظور از مصاحبه تکميل فرم شماره 2 و احراز صلاحيت­هاي اخلاقي و رعايت شئونات قرآني در ظاهر، رفتار و گفتار مي­باشد. بديهي است عليرغم لزوم دقت در اين موضوع، مصاحبه کننده بايد از وسواس و جستجوي افراطي در خصوص متقاضي پرهيز نموده و به وجود حداقلها در اين زمينه بسنده نمايد.

**تحقيقات: منظور از تحقيقات، رؤيت مکان و امکانات اوليه در نظر گرفته شده براي خانه قرآن است.

تبصره: کليه وظايف اداره تبليغات اسلامي شهرستان در خصوص متقاضيان مرکز استان، بعهده اداره کل تبليغات اسلامي استان مي­باشد.

فصل هفتم: نكات حائز اهميت

ماده 28- هر خانه قرآن داراي شناسه پنج رقمي خواهد بود. دو رقم سمت چپ طبق جدول زير نشان دهنده استان مربوطه و سه رقم ديگر شماره مسلسل خانه‌هاي قرآن است كه در هر استان از (001) آغاز مي‌شود. به عنوان مثال اولين خانه قرآن راه‌اندازي شده در استان مركزي داراي شماره شناسه (28001) مي‌باشد.

دورقم سمت چپ

نام استان

دورقم سمت چپ

نام استان

دورقم سمت چپ

نام استان

دورقم سمت چپ

نام استان

دورقم سمت چپ

نام استان

01

آذربايجان شرقي

08

تهران

14

زنجان

20

كردستان

26

لرستان

02

آذربايجان غربي

09

چهارمحال و بختياري

15

سمنان

21

كرمان

27

مازندران

03

اردبيل

10

خراسان جنوبي

16

سيستان و بلوچستان

22

كرمانشاه

28

مركزي

04

اصفهان

11

خراسان شمالي

17

فارس

23

كهكيلويه و بوير احمد

29

هرمزگان

05

البرز

12

خراسان رضوي

18

قزوين

24

گلستان

30

همدان

06

ايلام

13

خوزستان

19

قم

25

گيلان

31

يزد

07

بوشهر

               

ماده 29- طبق برنامه‌ريزي به عمل آمده تا پايان سال (1390) تعداد 15.000 خانه قرآن شهري در سطح كشور راه‌اندازي خواهد شد؛ تسهيم سالانه در كل كشور به شرح جدول زيراست.

سال

تعداد مجوز

1390

15.000

1391

25.000

1392

35.000

1- همچنين تسهيم استاني تا پايان سال (1392) در ضمايم ارائه شده است.

2- تأسيس دو خانه قرآن در يك منطقه شهري يا محله پرجمعيت پس از هماهنگي با اداره تبليغات اسلامي شهرستان مربوطه و مشروط به نظارت مناسب و مرزبندي حدود فعاليت هريك از آنها در صورت لزوم بلامانع است.

3- در خصوص مراحل مختلف راه‌اندازي خانه‌هاي قرآن شهري ، اداره امور استانها و مؤسسات سازمان دارالقرآن الکريم با شماره تماس (77656787-021) آماده پاسخگويي مي‌باشد.