اطلاعات خانه قرآنی

نام خانه قرآنی: خانه قرآنی روستایی طه
نام و نام خانوادگی مدیر: محمد کلواری

اطلاعات تماس

تلفن ثابت: 3825522957
استان: چهار محال وبختیاری
شهرستان: لردگان
روستا: سرتنگ دینارعالی
آدرس: روستای سرتنگ دینارعالی