اطلاعات خانه قرآنی

نام خانه قرآنی: خانه قرآنی روستایی فرقان
نام و نام خانوادگی مدیر: ابراهیم علیپور

اطلاعات تماس

تلفن ثابت: 3825582415
استان: چهار محال وبختیاری
شهرستان: لردگان
روستا: باغ بهزاد
آدرس: خانمیرزا باغ بهزاد