اطلاعات خانه قرآنی

نام خانه قرآنی: خانه قرآنی روستایی میثاق
نام و نام خانوادگی مدیر: حسین کرمی

اطلاعات تماس

تلفن ثابت: 3825652163
استان: چهار محال وبختیاری
شهرستان: لردگان
روستا: برجوئی
آدرس: روستای برجوئی