اطلاعات خانه قرآنی

نام خانه قرآنی: خانه قرآنی روستایی نورالمبین
نام و نام خانوادگی مدیر: اصغر رحمتی

اطلاعات تماس

تلفن ثابت: 3825522131
استان: چهار محال وبختیاری
شهرستان: لردگان
روستا: سینی
آدرس: روستای سینی محله بالا