اطلاعات خانه قرآنی

نام خانه قرآنی: خانه قرآنی روستایی یاسین
نام و نام خانوادگی مدیر: زکیه رمضانی فر

اطلاعات تماس

تلفن همراه مدیر: 9363299221
استان: خراسان شمالی
شهرستان: شیروان
روستا: زیارت
آدرس: خراسان شمالی - روستای زیارت - منزل محمدنقی دنیایی - یا مسجد روستا