اطلاعات خانه قرآنی

نام خانه قرآنی: خانه قرآنی روستایی باقرالعلوم (علیه السلام)
نام و نام خانوادگی مدیر: سیدمختار شاکر

اطلاعات تماس

تلفن همراه مدیر: 9132542217
استان: یزد
شهرستان: یزد
روستا: خویدک
آدرس: روستای خویدک