اطلاعات خانه قرآنی

نام خانه قرآنی: خانه قرآنی روستایی تسنیم
نام و نام خانوادگی مدیر: مرضیه شیرانی

اطلاعات تماس

تلفن ثابت: 38279784
تلفن همراه مدیر: 9393872982
استان: یزد
شهرستان: یزد