اطلاعات خانه قرآنی

نام خانه قرآنی: خانه قرآنی روستایی دین و دانش شحنه
نام و نام خانوادگی مدیر: بی بی سعیده تاجدار

اطلاعات تماس

تلفن ثابت: 37279259
تلفن همراه مدیر: 9140754588
استان: یزد
شهرستان: یزد
روستا: شحنه
آدرس: یزد-روستای شحنه-خیابان شهیدبهشتی